Termeni și condiții

Prin accesarea acestui site web si/sau a oricarei pagini a acestuia sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii de utilizare va rugam sa nu accesati acest site.


1. DESCRIEREA SERVICIULUI

Acești Termeni și Condiții reglementează relația comercială dintre S.C. Compania de Apă S.A. și Client cu privire la furnizarea serviciului „Plata on line a facturilor de apă și canal”, numit în continuare „Serviciul”.
Serviciul este disponibil pentru clienții S.C. Compania de Apa Oradea S.A. care au cel puţin un contract valabil de furnizare servicii.
S.C. Compania de Apa Oradea S.A.. furnizează Serviciul Clientului în mod gratuit. Pentru plata on-line a facturii pentru serviciile de utilități apă-canal, efectuate cu carduri bancare potrivit acestor termeni și condiții, nu se percepe comision.

Înregistrarea utilizatorilor se face pe baza unei adrese de E-mail validă, a codului electronic, a unei parole și a unui cod de securitate. La înregistrare aplicaţia deschide un cont pentru utilizator, cont care are alocat contractul aferent codului electronic introdus la înregistrare.
Un utilizator poate avea mai multe contracte cu Compania de Apă. Pe un contract utilizatorul poate avea mai multe puncte de consum. La un punct de consum pot exista mai multe contoare. Punctele de consum şi contoarele aferente vor fi ataşate contractului în mod automat de către aplicaţie. De asemenea pentru utilizatorii particulari, toate contractele care au în comun CNP-ul, vor fi atașate la cont în mod automat.
Accesul la serviciu este condiționat de înregistrarea prealabilă și de acceptarea Termenilor și Condițiilor.

Serviciul permite vizualizarea de către Client a informaţiilor despre relaţia contractuală, facturi în sold, istoric plăți, istoric consum. De asemenea, prin intermediul acestei pagini web, utilizatorii pot plăti facturile emise de Compania de Apă, transmite indexul auto-citit, trimite mesaje de la și către companie.

Utilizarea serviciului nu impune obligativitatea plății on-line cu card bancar a facturii pentru serviciile S.C. Compania de Apă Oradea S.A.. Plata on-line cu card bancar este o facilitate acordată de S.C. Compania de Apă Oradea S.A. clienților, nu o obligație.

Facturile vor fi afișate diferit în funcție de starea lor – factura plătită, neplătită, în curs de validare, de regularizare.

Facturile în format PDF vor fi încărcate pe contul online începând cu luna următoare activării contului.

Puteți plăti on-line factura pentru serviciile S.C. Compania de Apă Oradea S.A. cu cardul dumneavoastră bancar de debit / credit valid și acceptat.
În momentul în care vă manifestați intenția de a plăti cu un astfel de card, veți fi asistat de sistemul de plăți on-line, fiind necesar să completați într-un formular datele despre cardul dumneavoastră pe care îl folosiți pentru plată. Aveți grijă să completați Formularul corect. Clientul are obligația de a păstra confidențialitatea datelor din Formular, fiind unicul răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terț, indiferent dacă divulgarea a fost intenționată, din neglijență sau din imprudență. Clientul este responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea informațiilor din Formular. S.C. Compania de Apă Oradea S.A. nu este responsabilă pentru erorile survenite in urma neglijenței Clientului privind securitatea și confidențialitatea acestor informații.

Întrucât sistemul folosește automat pentru plata on-line a facturii unele din datele pe care dumneavoastră le-ați furnizat pentru accesul la Serviciul „Plată on-line a facturilor de apă și canal”, este important ca aceste date sa fie corecte și actualizate.

După ce utilizatorul face o plată online cu succes, această plată va apărea pe site între plăți, cu mențiunea de «Tranzacția aprobată / Plată neconfirmată» până în momentul în care plata se înregistrează la CAO . Practic, soldul clientului va rămâne restant pe pagina Web, până la realizarea transferului interbancar. Dacă plata nu s-a efectuat corect, în lista plăților nu va apărea mențiunea de «Tranzacția aprobată», ci doar «Plată neconfirmată».
Informativ, pe pagina Web se vor afișa și plățile în avans înregistrate în contul CAO. Opțional, utilizatorul va putea ține cont de aceste plăți.

Consumatorii pot transmite lunar, în perioada deschisă pentru comunicare, indecșii contoarelor de apă. În cazul în care consumul rezultat dintr-o comunicare este negativ, nu se face regularizarea lui, ci se facturează consum nul.
Citirea indecșilor de către angajații Companiei de Apă are prioritate în raport cu comunicarea lor de către consumatori.

Clientul are posibilitatea de a trimite prin intermediul serviciului sugestii și sesizări privind serviciile Companiei de Apă, atat timp cat continutul acestora nu este ilegal,obscen, amenintator, defaimator, care sa afecteze viata privata respectiv dreptul de proprietate intelectuala.

Cerințele tehnice minime pentru o furnizare corespunzătoare a Serviciului sunt: un computer conectat la Internet și un program de navigare (browser web) instalat pe acesta.

Clientul poate accesa Serviciul 24h/zi, 7 zile/săptămână, cu excepția perioadelor în care se efectuează lucrări de întreținere și/sau reparații ale acestuia. Accesul poate fi limitat ca viteză in orele de utilizare maximă, datorită capacității limitate de procesare a sistemului informatic pe care rulează Serviciul. Clientul înțelege că mai mulți Clienți conectați simultan la Serviciu poate determina scăderea vitezei de răspuns a Serviciului.

Clientul înțelege și este de acord că informațiile afișate prin intermediul Serviciului nu pot constitui obiectul unor eventuale contestații sau acțiuni în justiție sau probe în cadrul unor proceduri judiciare. Singurele informații care pot constitui obiectul unor eventuale contestații sau acțiuni în justiție sunt cele menționate pe factura emisă in format hârtie și arhivată la sediul Companiei.

În cazul în care, din motive independente de voința Companiei de Apă Oradea S.A., Serviciul nu este funcțional sau Clientul nu accesează sau nu poate accesa site-ul, Clientul nu este exonerat de obligația de a plăti facturile, acesta având obligația de a se interesa asupra sumei de plată conform prevederilor din contractul de prestări servicii semnat cu S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Primirea facturii prin intermediul Paginii Web nu impune obligativitatea plății on-line cu card bancar.

2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

S.C. Compania de Apă Oradea S.A.. va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea Serviciului de către Client în condiții de securitate și confidențialitate.
S.C. Compania de Apa Oradea S.A. poate oricând suspenda sau întrerupe furnizarea Serviciului, cu efect imediat și fără un anunț prealabil, în scopul efectuării unor reparații, lucrări de întreținere sau în scopul îmbunătățirii performanțelor Serviciului.
In caz de folosire abuzivă sau neautorizată a acestui Serviciu, precum și de nerespectare a oricăror obligații prezentate mai jos, S.C. Compania de Apa Oradea S.A. își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula fără preaviz accesul Clientului la Serviciu.
Protecţia datelor cu caracter personal
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevăd dreptul oricărei persoane la protecţia datelor cu caracter personal. Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental.
S.C. Compania de Apă Oradea S.A. prelucrează datele clienților cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor de servicii, colectarea creanţelor legate de acestea precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu serviciile prestate de către Compania de Apă Oradea.
Vă aducem la cunoștință că informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Compania de Apă Oradea în vederea onorării serviciilor contractate cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în mod legal, echitabil şi transparent, asigurându-se securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.
Datele cu caracter personal ale clienților pot fi comunicate la cerere și către autorităţi publice centrale și locale, instituții de verificare și control, auditori externi si alţi consultanţi sau furnizori / prestatori de servicii precum și băncilor la care clienţii au deschise conturi şi pe care le-au comunicat către Compania de Apă Oradea.
Drepturile dumneavoastră sunt menţionate în Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date ( art.13-22) ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679)
și prevăd:
Dreptul la transparenţa informaţiilor
Dreptul de acces
Dreptul la rectificare
Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
Dreptul la restricţionarea prelucrării
Dreptul la portabilitatea datelor
Dreptul la opoziţie
3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

Clientul va folosi Serviciul în așa fel încât prin conduita proprie să nu perturbe funcționarea normală a acestuia.
Clientul este direct răspunzător pentru orice daune suferite de Serviciu, cauzate prin nerespectarea de către Client a obligațiilor prevăzute in Termenii și Condițiile de utilizare.
Clientul are obligația de a păstra confidențialitatea datelor sale de identificare, fiind unic răspunzător pentru orice consecințe pe care le-ar putea avea divulgarea acestora către un terț, indiferent dacă divulgarea a fost intenționată, din neglijentă sau din imprudentă. Clientul va notifica imediat S.C. Compania de Apă Oradea S.A. în situația în care ia cunoștință de utilizarea datelor sale de identificare de către o terță parte neautorizată, identificată sau neidentificată.
Clientul se obligă să comunice de îndată, în scris, Companiei de Apă Oradea S.A., orice modificare privind datele de identificare ale acestuia. In caz contrar, S.C. Compania de Apă Oradea S.A. nu își asumă răspunderea pentru datele neactualizate de Client.

4. SECURITATEA

Serviciul este furnizat prin intermediul unui sistem informatic cu acces restricționat. Orice accesare a sistemului și/sau a Serviciului, prin folosirea unei adrese de mail, cod electronic și/sau a unei parole care nu au fost alocate celui care încearcă să acceseze sistemul și/sau Serviciul sau accesarea sistemului îin orice alt mod, prin înlăturarea neautorizată a restricțiilor de acces, precum și utilizarea sistemului cu depășirea limitelor autorizării, constituie infracțiune și se pedepsește conform legii române privind combaterea criminalității informatice.
Prin accesarea contului și utilizarea parolei personale, Clientul este responsabil pentru toate acțiunile care decurg din folosirea acestora. S.C. Compania de Apă Oradea S.A. nu este responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței Clientului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

5. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

S.C. Compania de Apa Oradea S.A. poate modifica oricând, unilateral, Termenii și Condițiile.
Atunci când se operează aceste modificări, S.C. Compania de Apă Oradea S.A. va pune la dispoziție o nouă versiune a Termenilor și Condițiilor pe Pagina web.
Clientul a luat la cunoștință și acceptă faptul că, dacă utilizează Serviciile după data la care s-au schimbat Termenii și Condițiile, S.C. Compania de Apă Oradea S.A. va considera utilizarea in continuare a Serviciilor de către Client ca o acceptare a modificărilor intervenite.

6. INCETAREA FURNIZARII SERVICIULUI

6.1. Oricare dintre părți are dreptul de a înceta furnizarea / accesul la Serviciu oricând, fără invocarea vreunui motiv și fără notificare prealabilă.